top of page

Col·laboració

LIFE - 70 VPO al Masnou

Autor:

Roel Sánchez Arquitectura

 

Promotor:

IMPSÒL

 

Localització:

El Masnou, Barcelona

 

Superfície:

Sobre rasant: 6.003,49 m²

Sota rasant: 2.338.32 m²

 

Durada:

Juny i juliol 2019

Seguint la tradició Kahniana d'espais servits i servidors, o el disseny de suports de Habraken, l'edifici es planteja com una gran estructura habitable que permet l'apropiació dels espais per part de l'usuari.

 

La concentració dels serveis a la zona d'accés dels habitatges allibera una gran part diàfana que admet una certa varietat en les seves organitzacions interiors.

 

Aquest sistema obert permet, a curt termini, que l'usuari completi i transformi les distribucions en funció de les seves necessitats presents i futures i, a llarg termini, que l'edifici es pugui adaptar a un canvi d'ús, allargant la seva vida útil.

 

Des del punt de vista energètic, s'aporten diverses solucions, com la ventilació creuada en tots els habitatges, una passarel·la metàl·lica ancorada a el forjat per evitar ponts tèrmics que permet ombrejar la façana a l'estiu, façana amb sistema sate per obtenir un major aïllament tèrmic i acústic, i patis que en un futur proper podrien transformar-se en atris per aprofitar l'efecte hivernacle a l'hivern.

bottom of page